Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

Podatek CIT / ZFŚS
03.06.2022 r.
3 min

Zwolnienie z opodatkowania dopłat do wypoczynku dla dzieci pracowników

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek CIT / ZFŚS
03.06.2022r.
3 min

Natomiast dopłaty do form wypoczynku – pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, ośrodkach, domach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych, wynajmowanych kwaterach, usługi turystyczne, imprezy turystyczne – w części dotyczącej dzieci i młodzieży do lat 18 – nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie spełniają wszystkich przesłanek o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy a mianowicie:

  • wypoczynek nie jest zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • wypoczynek nie jest zorganizowany w jednej z form wypoczynku przewidzianego ustawą dla dzieci i młodzieży, tj. w formie wczasów, obozu, kolonii lub zimowiska.

Najczęściej firma dopłaca do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pracowników, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w zależności od sytuacji materialnej podatnika. Dopłata następuje na podstawie faktur wystawionych przez różne podmioty gospodarcze, a po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT podlega w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Pracownicy powinni również przedkładać faktury wraz z następującym opisem zakupionych usług: pobyt w ośrodku, usługa hotelowa, pobyt hotelowy, pobyt hotelowy wraz z usługą gastronomiczną, usługa turystyczna, impreza turystyczna. Na fakturach wymienione powinny być dane pracowników i członków ich rodzin, w tym małoletnich dzieci oraz tzw. osobodoby.

Wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty. Zatem, dla możliwości zastosowania zwolnienia określonego w ww. przepisie, z faktury lub innego dokumentu wpłaty powinno jednoznacznie wynikać: kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał, tj. imię i nazwisko, z jakiej formy wypoczynku korzystało dziecko i w jakim okresie, kwotę poniesionego wydatku oraz podpis osoby która wystawiała ten dokument. W przypadku sfinansowania dopłat z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 000 zł.

Świadczenia w postaci dopłaty do wypoczynku organizowanego „na własną rękę” przez pracowników – rodziców dzieci i młodzieży do 18 lat będą mogły korzystać z innego zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy