27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Regulamin serwisu izbapodatkowa.pl

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie serwisu izbapodatkowa.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 • a. „Usługodawca” – IQ3 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001001784, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, NIP 7282867818, REGON: 523641317, e-mail: [email protected], tel.: 42 235 30 55,
 • b. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem www.izbapodatkowa.pl oraz jej podstrony,
 • c. „Użytkownik” – podmiot, który wchodzi na strony Serwisu,
 • d. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art.  221 Kodeksu cywilnego,
 • e. „Szkolenie” – rodzaj szkolenia opisany szczegółowo w § 7 Regulaminu,
 • f. „Live Meeting” – rodzaj szkolenia opisany szczegółowo w § 11 ust. 1 Regulaminu,
 • g. „Wydarzenia” – Szkolenia oraz Live Meetingi,
 • h. „PB jednoosobowy” – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę o odpłatny udział w Wydarzeniu jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną polegających na:
  • a. umożliwieniu Użytkownikom nieodpłatnego zapoznawania się z treściami zamieszczonymi przez Usługodawcę w Bazie Wiedzy stanowiącej część Serwisu,
  • b. umożliwieniu Użytkownikom zawierania przez Internet umów o odpłatny udział w oferowanych w Serwisie Wydarzeniach.
 2. Wydarzenia są poświęcone popularyzacji wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz podnoszeniu kwalifikacji specjalistów, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami podatkowymi i księgowymi.

§ 3

Ceny za udział w Wydarzeniach są wyrażone w złotych polskich. W podsumowaniu widocznym przy zapisywaniu się na dane Wydarzenie prezentowane są: cena netto, podatek VAT oraz cena brutto. Usługodawca może dokonywać modyfikacji cen, a także przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Użytkownikami umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.

§ 4

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do zawarcia umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Ta grupa plików cookies służy bowiem do utrzymania sesji Użytkownika w trakcie procesu zawierania powyższej umowy. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w polityce prywatności Serwisu.
 3. Usługodawca zwraca jednocześnie uwagę, że w celu udziału w Szkoleniu lub Live Meetingu, poza wymogami określonymi w postanowieniu ustępu pierwszego konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, z którego wykorzystaniem będą przeprowadzane Wydarzenia, a w przypadku niektórych Wydarzeń niezbędny będzie także mikrofon oraz kamera.

III. Korzystanie z materiałów dostępnych w Bazie Wiedzy

§ 5

Każdy Użytkownik ma prawo nieodpłatnego zapoznawania się z materiałami dostępnymi w Bazie Wiedzy, które stanowi część Serwisu.

§ 6

 1. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie oraz inne, niż wskazane w § 5 Regulaminu, sposoby korzystania z materiałów dostępnych w Bazie Wiedzy.
 2. Postanowienie ustępu powyższego nie obejmuje sytuacji, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają korzystanie z materiałów dostępnych w Bazie Wiedzy.

IV. Szkolenia

§ 7

 1. Szkolenia są odpłatnym rodzajem Wydarzenia, które odbywa się online i trwa zazwyczaj powyżej 2 godzin. Czas danego Szkolenia, jego tematyka, forma Szkolenia oraz cena uczestnictwa będą prezentowane na stronie głównej, podstronie Serwisu poświęconej danemu Szkoleniu, prezentującej dostępne Szkolenia lub Szkolenia prowadzone przez danego trenera.
 2. Szkolenia są prowadzone w dwóch formach:
  • a. klasycznej,
  • b. warsztatowej.

§ 8

 1. Szkolenia w formie klasycznej nie mają limitu uczestników i są nagrywane. Nagrania Szkoleń prowadzonych w tej formie będą udostępniane, w terminie zależnym od decyzji Usługodawcy, użytkownikom serwisu Expert4you, którzy będą mieli aktywną subskrypcję pakietu „Podatki i Księgowość” lub „MIX: Podatki i Kadry”.
 2. Szkolenia w formie warsztatowej będą miały limit uczestników, który będzie prezentowany na podstronie Serwisu poświęconej danemu Szkoleniu. Szkolenia odbywające się w tej formie nie będą nagrywane. Do udziału w Szkoleniu w formie warsztatowej niezbędna będzie możliwość korzystania przez Użytkownika z mikrofonu, a przy niektórych ze Szkoleń (w zależności od tematyki) optymalne będzie także korzystanie z kamery. Usługodawca będzie umieszczał odpowiednią informację w tym zakresie na podstronie Serwisu poświęconej danemu Szkoleniu lub prezentującej dostępne Szkolenia.

§ 9

Każdy Użytkownik, który weźmie udział w całym Szkoleniu otrzyma na swój adres e-mail, podany przy zawieraniu umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu, elektroniczny certyfikat uczestnictwa.

§ 10

 1. Najpóźniej 1 dzień przed terminem danego Szkolenia, Usługodawca ma prawo je odwołać, jeżeli na dane Szkolenie nie zapisała się odpowiednia liczba uczestników.
 2. Usługodawca ma prawo w każdej chwili odwołać dane Szkolenie, jeżeli jego przeprowadzenie nie będzie możliwe lub byłoby istotnie utrudnione z uwagi na:
  • a. chorobę prowadzącego Szkolenie lub wystąpienie po jego stronie innych wypadków losowych,
  • b. awarię platformy, na której dane Szkolenie miałoby być przeprowadzane i braku możliwości zorganizowania Szkolenia na innej platformie,
  • c. wystąpienie siły wyższej.
 3. W przypadku konieczności skorzystania przez Usługodawcę z powyższych praw, skontaktuje się on telefonicznie lub mailowo z zapisanymi na Szkolenie Użytkownikami. Kontakt ten nastąpi niezwłocznie.
 4. Usługodawca, w przypadku skorzystania z prawa do odwołania Szkolenia, zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia, a jeżeli dany Użytkownik nie wyrazi zgody na inny termin Szkolenia, wówczas w terminie 7 dni Usługodawca zwróci Użytkownikowi całą zapłaconą przez niego cenę.

V. Live Meetingi

§ 11

 1. Live Meetingi są odpłatnym rodzajem szkolenia, które odbywa się online i trwa około 1 godziny. Czas danego Live Meetingu, jego tematyka oraz cena uczestnictwa będą prezentowane na stronie głównej, podstronie Serwisu poświęconej danemu Live Meetingowi, prezentującej dostępne Live Meetingi lub Live Meetingi prowadzone przez danego trenera.
 2. Live Meetingi nie mają limitu uczestników i są nagrywane. Nagrania będą udostępniane, w terminie zależnym od decyzji Usługodawcy, użytkownikom serwisu Expert4you, którzy będą mieli aktywną subskrypcję pakietu „Podatki i Księgowość” lub „MIX: Podatki i Kadry”.
 3. Każdy Użytkownik, który weźmie udział w całym Live Meetingu otrzyma na swój adres e-mail, podany przy zawieraniu umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu, elektroniczny certyfikat uczestnictwa.
 4. Postanowienie § 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

VI. Zawarcie umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu

§ 12

 1. W celu wzięcia udział w Wydarzeniu konieczne jest zawarcie z Usługodawcą umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.
 2. Użytkownik powinien wybrać interesujące go Wydarzenie oraz kliknąć przycisk służący zapisaniu się na nie. Podstrona poświęcona danemu Wydarzeniu lub informacje o nim zawarte na stronie głównej, podstronie prezentującej dostępne Wydarzenia lub podstronie prezentującej Wydarzenia prowadzone przez danego trenera, stanowią ofertę Usługodawcy skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.
 3. Następnie Użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i wybrać formę płatności. Jeżeli Użytkownik ma kod rabatowy, to może go podać w odpowiedniej rubryce formularza. Użytkownik może wskazać także dodatkowe osoby, które zgłasza jako uczestników Wydarzenia. Użytkownik musi podać indywidualny adres e-mail każdego uczestnika Wydarzenia. W podsumowaniu wyświetli się cena do zapłaty uwzględniająca udział w Wydarzeniu wszystkich zgłoszonych osób. Po wypełnieniu formularza Użytkownik klika przycisk „Zamawiam i płacę”, co powoduje wysłanie formularza do Usługodawcy. Użytkownik z tą chwilą przyjmuje ofertę Usługodawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu powyższego, co skutkuje zawarciem między Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.
 4. W formularzu zgłoszeniowym zabronione jest podawanie treści bezprawnych.
 5. W przypadku wyboru szybkich płatności internetowych (w tym przelewu Pay by Link, płatności kartą lub Blik) po kliknięciu powyższego przycisku Użytkownik zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe.
 6. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu na zasadach wskazanych w § 14 i nast. Regulaminu.

§ 13

 1. W Serwisie dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny oraz szybkie płatności internetowe (m.in. przelew Pay by Link, Blik i płatność kartą). Przy czym, jeżeli Użytkownik wskaże, że jest zwolniony z VAT, wówczas dostępna będzie jedynie płatność przelewem tradycyjnym.
 2. W przypadku wyboru płatności internetowej, dokonywana płatność podlega warunkom regulaminu dokonywania wpłat w Serwisie Przelewy24, dostępnym pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin, przy czym pod pojęciem Akceptanta należy w nim rozumieć Usługodawcę.
 3. W przypadku wybrania przez Użytkownika przelewu tradycyjnego, Użytkownik otrzyma od Usługodawcy fakturę proformę, na której podany będzie termin płatności oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

§ 14

 1. Fakt zawarcia umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu oraz otrzymanie płatności Usługodawca dokumentuje w sposób zgodny z przepisami podatkowymi.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

VII. Zwroty i reklamacje

§ 15

 1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
 3. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który udostępnia Usługodawca, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które Konsument lub PB jednoosobowy są zobowiązani do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

§ 16

 1. Usługodawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczące Wydarzeń można składać pisemnie na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu, mailowo na następujący adres e-mail: [email protected], osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 3. W reklamacji należy podać: dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, dane identyfikacyjne Wydarzenia, którego ona dotyczy (tytuł, datę) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 17

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści cyfrowych i usługi cyfrowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania ich zgodności z umową z przyczyn wskazanych poniżej:
  • a. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych funkcjonalności lub zmian istniejących funkcjonalności, przy czym na tej podstawie Usługodawca nie może usunąć możliwości korzystania przez Użytkownika z usługi, o której mowa w postanowieniu § 2 ust. 1 lit. b Regulaminu,
  • b. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych,
 3. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

VIII. Referencje

§ 18

 1. Postanowienia pkt. VIII §18 Regulaminu nie mają zastosowania do Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Użytkownik udziela zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę:
  • a. logo i nazwy firmy reprezentowanego przez Użytkownika podmiotu (dalej: „Logotyp„),
  • b. udzielonych przeze Użytkownika referencji dotyczących korzystania z Serwisu wraz z podaniem Logotypu (dalej: „Referencje„), w celach promocyjno-marketingowych i sprzedażowych Usługodawcy, a w szczególności informowania o korzystaniu z usług Usługodawcy przez Użytkownika. Logotyp i Referencje mogą być wykorzystane przez Usługodawcę we wskazanym powyżej celu w szczególności w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych, w Serwisie, jak również w innych serwisach internetowych administrowanych przez Usługodawcę Serwisu (tj. stronie internetowej Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego, Strefy Managera oraz Expert4you) oraz w drukowanych lub elektronicznych materiałach marketingowych i informacyjnych Usługodawcy,
 3. Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.
 4. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do Logotypu udostępnionego Usługodawcy, a także, że ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej lub dóbr osobistych, w zakresie praw do znaków towarowych i utworów wykorzystanych w Logotypie.
 5. Użytkownik wyraża zgodę, że Referencja i/lub Logotyp mogą zostać umieszczone obok Referencji i/lub Logotypów innych podmiotów.
 6. Użytkownik udziela Usługodawcy bezpłatnej i niewyłącznej licencji na używanie Logotypu w celach promocyjno-marketingowych i sprzedażowych Usługodawcy, a w szczególności informowania o korzystaniu z usług Usługodawcy przez Użytkownika na następujących polach eksploatacji:
  • a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • b. w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet, na portalach społecznościowych, w Serwisie, jak również w innych serwisach internetowych administrowanych przez Usługodawcę Serwisu (tj. stronie internetowej Polskiego Centrum Kadrowo-Płacowego, Strefy Managera oraz Expert4you) oraz w drukowanych lub elektronicznych materiałach marketingowych i informacyjnych Usługodawcy.
 7. Licencja jest udzielana na czas nieokreślony.

IX. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.izbapodatkowa.pl/regulamin oraz w siedzibie Usługodawcy.
 2. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 3. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, co nie dotyczy PB jednoosobowego oraz Konsumentów.