Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

08.05.2022 r.
3 min

Zastosowanie ulgi dla seniorów w 2022 roku

Ekspert KIP

Skopiuj link
08.05.2022r.
3 min

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku pracy, do których zastosowanie znajdują zasady opodatkowania, o których mowa w art. 27 ustawy PIT otrzymane przez podatnika seniora, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że:

  • podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
  • podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje emerytury, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981).

W myśl art. 21 ust. 44 ustawy PIT, suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach tej ulgi nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85.528 zł. W przypadku przekroczenia kwoty przychodu 85.528 zł, do kwoty 85.528 zł znajduje zastosowanie zwolnienie w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT, a do części przekraczającej tę kwotę zastosowanie znajdują zasady opodatkowania określone w art. 27 ust. 1 ustawy PIT, a więc także kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku). Faktycznie zatem podatek dochodowy będzie kalkulowany od podstawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 115.528 zł.

Warunki do stosowania ulgi są ograniczone, gdyż z ulgi mogą skorzystać kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia, jeżeli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia:

  • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
  • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
  • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
  • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
  • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ustawa PIT nie wymaga uzyskania decyzji ZUS przyznającej emeryturę. Wystarczające zatem jest nabycie uprawnień do emerytury, bez formalnego ich stwierdzenia decyzją ZUS. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

Dodatkowo nie wszystkie kategorie przychodów podlegają pod zwolnienie w ramach ulgi dla seniorów. Zwolnienie dotyczy przychodów: z pracy na etacie, z umów zlecenia (z wyjątkiem przenoszenia praw autorskich), z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast już w przypadku uzyskiwania przychodów z tytułu umów o dzieło, ulga nie ma zastosowania. Warto zatem zastanowić się, czy ulga będzie opłacalna i czy faktycznie przychody z innego tytułu niż emerytura/renta są na tyle wysokie, aby z niej skorzystać.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy