Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

27.03.2022 r.
3 min

Zastosowanie not korygujących do faktur w 2022 roku

Ekspert KIP

Skopiuj link
27.03.2022r.
3 min

Brak akceptacji noty przez wystawcę faktury pierwotnej nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego z faktury pierwotnej, np. zawierającej błędny numer NIP nabywcy. Jeśli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja nabywcy, to nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur. Brak wyrażenia sprzeciwu i brak zaakceptowania noty korygującej, oznacza, że odbiorca noty korygującej przyjął ją do wiadomości i dokonał równocześnie jej akceptacji zgodnie z art. 106k ust. 2 VAT.

Jednak nie można wystawić noty korygującej w przypadkach wprost wskazanych w treści art. 106k ust. 1 VAT. W przypadku, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Jedynym sposobem naprawienia tego typu błędu jest wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Ustawodawca określił pozycje faktury, które nie mogą być zmienione poprzez wystawienie noty korygującej. Są to:

  • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
  • kwota wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
  • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • stawka podatku,
  • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
  • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
  • kwota należności ogółem.

Ale już notą korygującą nabywca może zmienić np. nieprawidłowo wskazaną w treści faktury nazwę towaru. Jeśli nabywca jako podatnik odliczy VAT z takiej wadliwej faktury, organ podatkowy może prawo do odliczenia zakwestionować. Zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a VATU, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury, w przypadku, gdy stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Przepisy prawa podatkowego nie określają wprost czy jedna nota korygująca może zostać wystawiona jako zbiorczy dokument do więcej niż jednej faktury VAT. O ile nota będzie zawierała wszystkie wymagane elementy oraz informacje dotyczące korygowanych faktur, pozwalające stwierdzić, do których dokumentów przedmiotową notę korygującą należy odnieść, dopuszczalne jest wystawienie zbiorczej noty korygującej.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy