WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

23.04.2021 r.
7 min

Ustawa dotycząca e-commerce trafiła do Sejmu

Ekspert KIP

Skopiuj link
23.04.2021r.
7 min

Konieczność zmiany ustawy o VAT wynika z obowiązku implementacji do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce dotyczących sprzedaży towarów i usług przez przedsiębiorców na rzecz konsumentów (tzw. transakcje B2C – business to customer) z krajów członkowskich UE.

Implementowane przepisy wynikają przede wszystkim z dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 s. 7), oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 s. 1).

Główne rozwiązania ujęte w pakiecie e-commerce mają wejść w życie od 1 lipca 2021 r. i obejmują one m.in.:

 • usunięcie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
 • nałożenie obowiązku zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego:
 • sprzedaż na rzecz unijnych konsumentów towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, lub
 • dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów;
 • rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) na sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS</strong>);
 • wprowadzenie kolejnej, (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów pocztowych, podatnikom posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego np. agencjom celnym), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób dla których towary są przeznaczone i zgłoszenia tego podatku w deklaracji miesięcznej i dokonania wpłaty tego pobranego podatku;
 • zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej;
 • rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej MOSS, obecnie dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną na:
 • inne usługi świadczone na rzecz konsumentów,
 • WSTO, oraz
 • dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,

– i stworzenie tzw. One Stop Shop (OSS</strong>);

 • nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów.

W związku ze zmianą ustawy Prawo celne zmienią się również obowiązki Poczty Polskiej. Dotychczas Poczta Polska będąc podmiotem uczestniczącym w obrocie towarami z krajami trzecimi nie dokonywała zgłoszenia celnego, a jedynie przedstawiała towary organom celnym i tym samym w świetle przepisów unijnego prawa nie była podmiotem zobowiązanym do uiszczenia ciążących na towarze należności celnych. Dlatego w przepisach ustawy prawo celne zawarte zostały regulacje nakładające na tego operatora obowiązki celne, tj. obowiązek poboru należności celnych od odbiorcy przesyłki, przekazania pobranej kwoty w określonym terminie na rachunek urzędu skarbowego, oraz powstania obowiązku ich uiszczenia wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku ich niepobrania od odbiorcy przesyłki, oraz prawo do zwrotu tych należności w przypadku gdy były one nienależne.

Według nowych zasad Poczta Polska przyjmie w przywozie obowiązek dokonywania w swoim imieniu zgłoszeń celnych (w formie elektronicznej) na rzecz odbiorców przesyłek pocztowych. Dokonując zgłoszeń celnych według nowych zasad wyznaczony operator pocztowy stanie się jednocześnie dłużnikiem celnym zobowiązanym w świetle przepisów unijnych do uiszczenia ciążących na towarach należności celnych i w całości też będzie podlegał innym obowiązkom ciążącym na dłużniku oraz prawom wynikającym z przepisów prawa celnego.

Zmiany przepisów są bardzo obszerne. Sam tekst projektowanej ustawy zawiera prawie 50 stron przepisów, natomiast objaśnienia i uzasadnienie ustawy ponad 200 stron.

Wydaje się, że główną zmianą jest rozszerzenie procedury MOSS, właściwej dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną świadczonych na rzecz konsumentów przez podatników mających siedzibę na terytorium Unii, ale nieposiadających siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na procedurę OSS, która dotyczyć będzie wskazanych wyżej usług, a także innych usług świadczonych na rzecz konsumentów, oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne, które ułatwiają te dostawy.

Procedura OSS (podobnie jak w przypadku MOSS) ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących ww. dostaw towarów i usług poprzez umożliwienie im:

 • elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;
 • deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;
 • współpracy z administracją podatkową własnego państwa członkowskiego, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Jednak głównym celem zmian, jak się wydaje, jest zmniejszenie ilości transakcji, od których nie jest deklarowany podatek lub jest deklarowany, lecz w wysokości niższej niż podatek należny.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

źródło: rcl.gov.pl