Podatki
13.01.2023 r.
3 min

Ulga na złe długi u ryczałtowca - zmiany 2023

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatki
13.01.2023r.
3 min

Podatnicy ci powinni dokonywać zwiększenia podstawy do opodatkowania w przypadku braku zapłaty za wystawioną na nich fakturę. Oznacza to, że jeżeli okres 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze upływa w 2023 r., to nawet jeśli faktura została wystawiona w 2022 r. ulga na złe długi rozliczana jest za 2023 r. Wierzyciele opłacający ryczałt ewidencjonowany mogą w ramach swojego prawa "uwzględnić" ulgę na złe długi już przy obliczaniu ryczałtu za poszczególne miesiące (czy kwartały). Dłużnicy nie mają innej możliwości, gdyż w przeciwieństwie do wierzycieli są zobowiązani do rozliczenia ulgi na złe długi.

Dla podatników ryczałtowych obowiązuje limit przychodów, po osiągnięciu których – w kolejnym roku – nie ma możliwości rozliczać podatku w formie zryczałtowanej. Obecnie limit wynosi 2 mln euro, a więc nie uległ zmianie w 2023 roku. Ulga na złe długi powoduje, że kwoty uprzednio zarachowane jako przychód i objęte ulgą nie wejdą do tego limitu. Podobnie sytuacja wygląda po stronie dłużnika – na limit uprawniający do rozliczenia ryczałtowego nie wpływają zwiększenia przychodu. Oznacza to, że nierzetelny dłużnik nie straci prawa do ryczałtu ze względu na kwoty podwyższające jego przychód ustalony dla celów ryczałtu.

Przepisy o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych zostały znowelizowane ustawą z 7.10.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180). Wskazuje ona, iż w sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychody m.in. z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane różnymi stawkami, to dokonuje odliczeń od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. W sytuacji, gdy podatnik osiąga przychody z działalności gospodarczej, opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, to zwiększenie lub zmniejszenie przychodów będzie odbywało się od każdego rodzaju, w takim stosunku, w jakim poszczególne przychody pozostają opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. Nowa ustawa prowadza ponadto pewne uproszczenia dla podatników, polegające na rezygnacji z załącznika do zeznania podatkowego tzw. PIT/WZ, w którym dotychczas wykazywane były wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane były zwiększenia lub zmniejszenia.

Istotne są również zasady rozliczenia ulgi w przypadku transakcji zagranicznych. W interpretacji indywidualnej z 22.03.2022 r., 0113-KDIPT2-1.4011.1262.2021.3.MM, Dyrektor KIS wskazał, że ulgę na złe długi stosuje się m.in. pod warunkiem, że transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, a więc w przypadku gdy transakcja została zawarta w ramach działalności wierzyciela, którego dochody nie są opodatkowane podatkiem dochodowym na terenie RP, to na podatniku nie spoczywa obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania w składanym zeznaniu podatkowym.
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy