Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

Podatek VAT / Podatki
02.11.2022 r.
4 min

Samochód elektryczny w firmie - rozliczenie podatkowe

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek VAT / Podatki
02.11.2022r.
4 min

Przypomnijmy, iż przy samochodach elektrycznych istnieją podatkowe ograniczenia w zakresie ujęcia ich w kosztach uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o tej ustawy w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 225.000zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne tylko do kwoty 225.000 zł.

Natomiast, w sytuacji, kiedy podatnik otrzyma częściowe dofinansowanie na zakup samochodu elektrycznego, kwotę otrzymanego dofinansowania powinien zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów i przeksięgowywać w pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli samochód będzie amortyzowany np. przez 5 lat, dofinansowanie otrzymano w kwocie 30.000 zł, to pozostałe przychody operacyjne zostaną rozpoznane w kwocie 6000 zł w każdym roku (30.000 zł / 5 lat). Przepis art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia od podatku świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na cele, o których mowa w  ustawie – Prawo ochrony środowiska. Celem takim jest m.in. udzielenie dopłat, jeżeli przedmiotem umów, w ramach których udzielane są te dopłaty, jest leasing nowych pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną. Wówczas dla podatnika otrzymana dotacja wolna jest od podatku, a w dofinansowanej części rata leasingowa czy też opłata wstępna nie będą stanowić kosztu podatkowego.

Samochody elektryczne tak jak i inne osobowe mogą być udostępniane pracownikom wywołując określone skutki podatkowe. W przypadku wykorzystywania przez pracownika do celów prywatnych samochodu elektrycznego wartość tego przychodu, niezależnie od pojemności silnika, wynosi 250 zł miesięcznie. W konsekwencji do rozliczania udostępnienia elektrycznych samochodów służbowych pracownikom, firma może zastosować ryczałt, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT. W sytuacji, gdy pracownik ładuje służbowy samochód z napędem elektrycznym korzystając z przydomowej stacji ładowania, to zwrot przez firmę wydatku z tego tytułu nie będzie stanowił dodatkowego przychodu pracownika, w rozumieniu ustawy PIT. (stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Szefa KAS z 28 września 2022 r., sygn. DOP3.8222.34.2021.HTCE).

Z punktu widzenia ustawy VAT również ustawodawca wprowadził ograniczenia w odliczeniu. Samochody elektryczne stanowią pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, a więc stanowią pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Powyższe oznacza zaś, iż stosownie do art. 86a ust.1 ustawy o VAT, w przypadku braku prowadzenia właściwej ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenia informacji do właściwego organu podatkowego kwotę podatku naliczonego stanowić będzie 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu dokumentującej nabycie tychże samochodów. Ograniczenie w odliczeniu VAT dotyczyć będzie również zakupu stacji ładowania tych pojazdów.
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy