Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

06.02.2022 r.
3 min

Prawo do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Ekspert KIP

Skopiuj link
06.02.2022r.
3 min

Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT wskazuje, że ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu korzystania z praw autorskich lub pokrewnych (lub rozporządzania tymi prawami) i podatnik jest twórcą, czy też artystą wykonawcą należy ocenić w świetle odrębnych przepisów, czyli przepisów ustawy o prawach autorskich.

W razie wykonywania na podstawie stosunku pracy czynności zarówno chronionych prawem autorskim, jak i niebędących przedmiotem prawa autorskiego, pozbawionych cech twórczych, udokumentowania wymaga wartość wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa autorskiego.

Tylko wyraźne rozróżnienie, jak również dokumentowanie prac – utworów chronionych prawem autorskim – oraz wypłaconych wynagrodzeń z tego tytułu daje podstawę do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przy zapewnieniu właściwej realizacji obowiązków płatnika w zakresie prawidłowego obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Jeśli projekty stworzone przez pracownika zajmującego np. stanowisko programisty będą projektami niepowtarzalnymi, mającymi indywidualny charakter i spełniającymi przesłanki utworu, wskazane w ustawie o prawach autorskich tj. będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia to ustawa o PIT będzie pozwalać płatnikowi na zastosowanie wobec tak określonego wynagrodzenia 50% kosztów uzyskania przychodu.

Do celów dokumentacyjnych płatnik w drodze uchwały zarządu może postanowić, że pracownicy zatrudnieni na określonych stanowiskach mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu rozporządzania na rzecz przedsiębiorstwa prawami autorskimi lub pokrewnymi, do utworów stworzonych lub współtworzonych przez tych pracowników w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, stanowiące część wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadający czasowi poświęconemu na tworzenie (współtworzenie) wspomnianych dóbr, do którego to wynagrodzenia mogą mieć zastosowanie podwyższone koszty uzyskania przychodu zgodnie z przepisami ustawy o PIT.

Pracownicy powinni być zobowiązani do dokumentowania wykonanej pracy twórczej, wskazując m.in. nazwę utworu, przy którego tworzeniu współuczestniczą, ilość godzin w danym miesiącu kalendarzowym przeznaczonych na stworzenie (współtworzenie) utworu, opis czynności składających się na stworzenie (współtworzenie) utworu, oraz przykładowo link do źródła, w którym utwór się znajduje lub zrzut ekranu dokumentujący istnienie utworu.

Wynagrodzenie pracowników wówczas powinno być podzielone na wynagrodzenie zasadnicze oraz na wynagrodzenie należne za przeniesienie majątkowych autorskim praw do stworzonego utworu/stworzonej części utworu (powstałych w wyniku pracy twórczej pracownika). Zatem w przypadku wykonywania czynności, którym nie można przepisać charakteru twórczego, pracownikowi nie będą przysługiwać w takim zakresie 50% koszty uzyskania przychodu.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy