Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

Podatek PIT / Środki trwałe
22.07.2022 r.
3 min

Podwyższona amortyzacja w spółce osobowej

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek PIT / Środki trwałe
22.07.2022r.
3 min

Limit jednorazowej amortyzacji w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi (tj. spółek cywilnych, spółek jawnych) odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników spółki (art. 22k ust. 13 ustawy o PIT). Co istotne, zgodnie z art. 22k ust. 7 i 11 ustawy o PIT, z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis nie może korzystać podatnik, który w tym samym roku podatkowym prowadzi działalność również w formie spółki osobowej. Skoro przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej, przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez spółkę, należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce z pomocą uzyskaną przez jej wspólników. Pomoc tę należy zsumować na podstawie wszystkich wystawionych zaświadczeń o pomocy de minimis.

Zarówno przychody jak i koszty podatkowe ewidencjonowane są przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych należy wiązać ze spółką, a nie ze wspólnikami tej spółki. W konsekwencji, jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych, może dokonać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, tj. odrębnie spółka i odrębnie wspólnik prowadzący indywidualnie działalność gospodarczą. Dokonując oceny czy podmiot spełnia kryteria "małego podatnika", w celu ustalenia limitu, o którym mowa w art. 5a pkt 20 ustawy o PIT, należy brać pod uwagę wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) osobno dla każdego z podmiotów, w ramach których prowadzona jest działalność gospodarcza." (m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11.03.2016 r., 1061-IPTPB1.4511.31.2016.1.MAP czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 17.01.2013 r., ILPB1/415-1019/12-4/AP).

Fakt wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonkę/małżonka podatnika również nie ma znaczenia z punktu widzenia możliwości korzystania przez spółkę osobową, której wspólnikiem jest podatnik z jednorazowej amortyzacji (przepisy ustawy o PIT nie przewidują, aby w przypadkach takich małżonków obowiązywał wspólny limit ( m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 lutego 2008 r., IBPB1/415-283/07/ESZ/KAN-2467/11/07). W przypadku budynków i budowli wnoszonych aportem do spółki osobowej możliwe jest także zastosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22j ww. ustawy. Jednak dla celów zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynku, podatnik powinien dysponować dokumentacją świadczącą o tym, iż przed wniesieniem tego budynku do spółki, budynek był wykorzystywany w minimalnym określonym w tym przepisie czasie, tj. przez co najmniej 60 miesięcy.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy