Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

22.08.2011 r.
5 min

Otrzymanie premii pieniężnej a VAT

Ekspert KIP

Skopiuj link
22.08.2011r.
5 min

W pytaniu skierowanym do Dyrektora Izby Skarbowej Spółka wskazała, że prowadzi działalność handlową, jako hurtownia artykułów instalacyjno – sanitarnych i budowlanych. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka zawarła z niektórymi kontrahentami – dostawcami towarów umowy, na podstawie których otrzymuje premie pieniężne (bonusy) za zrealizowanie odpowiedniego poziomu zakupu towarów. Za uzyskanie przez Spółkę w danym roku określonego w umowie poziomu zakupów, wypłacana jest przez dostawców premia pieniężna. Pomiędzy dostawcą i odbiorcą (Spółką) nie dochodzi do usług wzajemnych. Otrzymane premie (bonusy) nie są związane z konkretną dostawą i konkretną fakturą. Wysokość premii pieniężnej uzależniona jest od przekroczenia wielkości netto zakupu towarów w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.

Premia pieniężna naliczona jest od wartości netto faktur za dokonanie uzgodnionego poziomu zakupów, za które zapłacono w określonym terminie. Otrzymanie premii uzależnione jest od spełnienia dwóch warunków łącznie tj. zrealizowanie określonej wielkości zakupu towarów i zapłaty w terminie za te dostawy. Premia pieniężna otrzymana od dostawców nie ma charakteru wynagrodzenia za świadczenie usług, stanowi jedynie nagrodę za osiągnięcie przez Spółkę wielkości obrotów satysfakcjonującej dostawcę, nieodnoszącą się do konkretnych transakcji.

Spółka skierowała następujące pytania:

1. Czy otrzymane premie pieniężne (bonusy) za roczne (okresowe) osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów rodzą obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

2. W jaki sposób dokumentować otrzymane premie: notami obciążeniowymi, notami uznaniowymi, fakturami czy innymi dokumentami?

3. Jak postępować w sytuacjach, jeśli zawarta umowa jest z kilkoma kontrahentami (dostawcami) na otrzymanie premii pieniężnych, za określone warunki umowy i niektórzy dostawcy mają rozbieżne orzeczenia swoich Izb Skarbowych, gdzie w konsekwencji jedni zwracają się o wystawienie not obciążeniowych, a niektórzy faktur VAT?

Zdaniem Spółki otrzymane premie pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka uważa, że premia pieniężna nie podlega podatkowi VAT, ponieważ nie może być zakwalifikowana do żadnej sytuacji wskazanej w art. 8 ustawy o VAT. Jeśli Spółka posiada zawarte umowy z różnymi kontrahentami na takie same usługi, to nie jest możliwe dokumentowanie takich samych usług różnymi dokumentami, tj. dla części kontrahentów fakturami VAT naliczając podatek VAT 23%, a części kontrahentów notami obciążeniowymi traktując tę samą usługę, jako niepodlegającą podatkowi VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. W ocenie organu każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Poza tym aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Brak wzajemności w stosunku prawnym skutkuje niemożliwością uznania danej czynności za świadczenie usługi. Wobec tego otrzymana kwota pieniężna bez świadczenia wzajemnego nie jest wynagrodzeniem.
Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w przedstawionych okolicznościach, premia pieniężna (bonus) otrzymana przez Spółkę od dostawcy, nie jest w żaden sposób związana ze świadczeniem wzajemnym, bowiem Spółka poza dokonaniem zakupów, za które zapłaciła, nie podjęła żadnej innej czynności. Tym samym należy uznać, iż wskazane we wniosku premie pieniężne (bonusy) nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie przez Spółkę jakiejkolwiek usługi na rzecz Jej dostawców, a jedynie są swoistą nagrodą za zrealizowane obroty. Wobec tego uznać należy, iż we wskazanych okolicznościach, Spółka otrzymująca premię pieniężną nie będzie świadczyć usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Zatem, a takiej sytuacji nie znajduje zastosowania art. 106 ust. 1 ustawy i Spółka nie jest zobowiązana do wystawiania z tego tytułu faktury VAT.

Organ podatkowy podzielił również stanowisko Spółki, iż takie same czynności w obrocie gospodarczym nie mogą być potwierdzane różnymi dokumentami.

Odnosząc się natomiast do dokumentowania w tej sytuacji otrzymywanej przez Spółkę premii pieniężnej (bonusu) notą księgową należy wskazać, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Z tego względu brak jest wyraźnych przeciwwskazań dla takiego sposobu dokumentowania otrzymanej kwoty.