Podatek PIT / Podatki i procedury podatkowe
10.09.2023 r.
3 min

Opodatkowanie wynagrodzeń członków komisji wyborczych

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek PIT / Podatki i procedury podatkowe
10.09.2023r.
3 min

Wynagrodzenie to podlega co prawda pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale jest zwolnione z podatku do określonego limitu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł. Za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.117.2019.1.MG, wskazuje, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Wypłacający wynagrodzenie będzie jedynie zobowiązany do sporządzenia i przekazania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-R za rok podatkowy, w którym zostaną wypłacone podatnikowi kwoty przedmiotowych diet. Wykazanie wolnej od podatku diety w PIT-R jest konieczne. Gdyby podatnik otrzymał za 2023 r. informacje PIT-R również od innych płatników i suma miesięcznych kwot (tj. kwot uzyskanych za dany miesiąc) przekroczyłaby 3000 zł, nadwyżkę ponad tę kwotę powinien uwzględnić w składanym zeznaniu i opodatkować według skali podatkowej.

Tym samym płatnik poza informacją PIT-R nie ma obowiązku sporządzenia i przesłania do właściwego urzędu skarbowego i do podatnika żadnej innej informacji o wypłacanych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich, jeżeli faktycznie należności te nie przekraczają kwot wolnych od podatku dochodowego, o których mowa w przedmiotowym zwolnieniu.
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy