Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

Podatek CIT / Podatek PIT / Podatek VAT / Podatki i księgowość
18.11.2022 r.
3 min

Opłaty wpisowe pracowników uczestniczących w zawodach sportowych

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek CIT / Podatek PIT / Podatek VAT / Podatki i księgowość
18.11.2022r.
3 min

Opłaty startowe pokryte przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Jednocześnie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Do końca 2023 r. limit zwolnienia został podwyższony do 2000 zł.

Z punktu widzenia podatku VAT, świadczenie za które organizator imprezy sportowej pobiera opłatę startową jako usługa polegająca na umożliwieniu udziału w zawodach sportowych jest usługą wstępu opodatkowaną preferencyjną 8% stawką podatku od towarów i usług, Jeśli udział pracowników spółki w biegu charytatywnym pośrednio ma związek z wykonywaniem przez spółkę czynności opodatkowanych, np. poprzez wzmocnienie wizerunku firmy czy umieszczone trwale logo firmy na koszulkach, spółce co do zasady, przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego związanego z wniesieniem opłaty rejestracyjnej. Pracownicy reprezentują w imprezie firmę, a więc jeśli celem udziału w takim biegu jest integracja, zacieśnianie więzów między pracownikami i pracodawcą, co w efekcie ma służyć zwiększeniu wydajności pracowników i zwiększeniu obrotów firmy, wówczas czynność taka nie podlega opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne świadczenie.

Natomiast patrząc od strony podatku dochodowego, wydatki poniesione na uczestnictwo pracowników w branżowych zawodach sportowych sfinansowane ze środków obrotowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatków tych jednak nie można powiązać z konkretnym przychodem osiągniętym w danym roku podatkowym, dlatego też stanowią one koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem, których moment potrącenia został uregulowany w art. 15 ust. 4d ustawy CIT Tłumaczone jest to faktem, iż zawody sportowe, w których biorą udział pracownicy, mają dodatkowy element rywalizacji związany z konkurencją. Ponadto, wspólne sportowe emocje integrują pracowników, sprzyjają wytworzeniu dobrej atmosfery w pracy, jak również wpływają na zacieśnienie więzi pracowników z firmą. Dany wydatek może zostać uznany za koszt reprezentacji tylko wtedy, kiedy jest ponoszony na rzecz innych podmiotów w celu tworzenia lub poprawy wizerunku firmy. Podatnik zaś ponosi koszty na rzecz własnych pracowników, z tego względu wydatków ponoszonych w ramach opłaty startowej nie można uznać za koszty reprezentacji, a więc nie podlegają wyłączeniu z kosztów. Wydatki powinny być udokumentowane fakturami i innymi dowodami wystawionymi przez dostawców na podatnika (pracodawcę).
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy