05.06.2021 r.
3 min

Od 1 lipca 2021 r. zmieni się wzór VAT-R

Ekspert KIP

Skopiuj link
05.06.2021r.
3 min

Zmiana ustawy o VAT wiąże się z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów w zakresie VAT dotyczących transakcji e-commerce. Ustawa o zmianach dotyczących e-commerce została przyjęta przez Sejm w dniu 20 maja 2021 r. Obecnie jest procedowana w izbie wyższej parlamentu. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Ustawa z 20 maja 2021 r. uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju, a także regulacje odnoszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie. W związku z tym ustawa z dnia 20 maja 2021 r. nakłada na dostawcę nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, dokonującego wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy.

Ponadto operatorzy interfejsów elektronicznych, którzy ułatwiają (poprzez użycie tego interfejsu elektronicznego) sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro oraz, którzy ułatwiają (poprzez użycie tego interfejsu elektronicznego) dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem będą musieli dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, lub – w mojej ocenie – aktualizacji tego zgłoszenia.

Ministerstwo Finansów dodaje bowiem w części C.1. nowe pozycje w stosunku do obecnego wzoru druku VA-R (14). W nowym druku VAT-R(15) w części: Okoliczności określające obowiązek podatkowy, pole nr 36 będzie miało treść:

dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju

pole nr 37 będzie o treści:

podatnik będzie ułatwiał dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy

natomiast pole nr 38 będzie miało treść:

podatnik będzie ułatwiał dostawy i świadczenia, o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy”.

Wejście w życie projektu rozporządzenia dotyczącego druku VAT-R zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli na dzień 1 lipca 2021 r.

Wojciech Zajączkowski