WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

16.04.2021 r.
10 min

Kasy rejestrujące w automatach

Ekspert KIP

Skopiuj link
16.04.2021r.
10 min

Informujemy, że przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów

Informacje podstawowe

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów i będą używać kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mogą nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnią nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas1– powyższe reguluje § 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących2.

Kasa zainstalowana w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług może nie emitować paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, pod warunkiem wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy pozycji paragonu dotyczących transakcji sprzedaży danych w kolejności:

1. numer unikatowy kasy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
3. datę sprzedaży,
4. numer kolejny paragonu,
5. łączną wartość sprzedaży brutto,
6. łączną kwotę podatku,
7. typ formy płatności,
8. inne formy płatności,

– przez nie mniej niż 30 sekund lub do rozpoczęcia kolejnej transakcji sprzedaży.

Podatnicy mają możliwość wydania paragonu w postaci elektronicznej. Przy prowadzeniu ewidencję przy użyciu kas on-line, można wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej3.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy miejsce prowadzenia sprzedaży w myjni, to stanowisko mycia auta, czy cały obiekt myjni? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, ponieważ w zależności od niej na myjni będziemy potrzebowali jedną kasę, lub kilka.

Miejsce prowadzenia działalności to każde stanowisko myjni, gdzie pobierana jest opłata, ponieważ podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących zostali zobowiązani do wystawiania i wydawania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816, ze zm.) – dalej: „rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących” – § 6]. Zarówno w przypadku kas online, a także kas mających postać oprogramowania tzw. wirtualnych, zasady ich funkcjonowania są zbliżone. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie drukować paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. poz. 957) – § 17].

Kasy online oraz wirtualne muszą być umieszczone w urządzeniach do automatycznej sprzedaży.

2. Czy jeżeli właściciel myjni zdecydowałby się na fiskalizację urządzenia w oparciu o klasyczną kasę fiskalną online, drukującą paragony. Czy dopuszcza się, że klient będzie musiał odebrać paragon w miejscu oddalonym o kilka metrów? Np. w budynku stacji benzynowej, znajdującej się obok myjni, lub w specjalnym punkcie odbioru zabezpieczonym przed wodą?

Nie ma potrzeby instalacji kasy rejestrującej drukującej paragony fiskalne w myjniach automatycznych.

Odnośnie obowiązków jakim podlegają podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów zagadnienie to reguluje § 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Gdyby właściciel myjni jednak zainstalował kasę drukującą paragony, paragon musi być odebrany na miejscu wykonywania usługi. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności.

3. W przypadku kas specjalnych, tych online, jak i tych w postaci oprogramowania dopuszcza się wyświetlenie paragonu, zamiast wydruku. Czy element wyświetlający paragon, musi być częścią kasy fiskalnej, czy może to być część myjni, która otrzyma dane do wyświetlenia od kasy fiskalnej?

Wyświetlacz kasy musi być częścią kasy rejestrującej. W rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących (§ 6 ust. 1 pkt 8) wskazano, że podatnicy umieszczają wyświetlacz kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych.

4. Czy dopuszcza się wyświetlenie paragonu klientowi w postaci strony internetowej, na którą musiałby wejść np. skanując quer kod? Jeżeli tak, to czy ta strona musi być częścią kasy fiskalnej w postaci oprogramowania, czy wystarczy, że wyświetli dane, które otrzyma od kasy fiskalnej?

Należy rozróżnić wyświetlanie paragonu fiskalnego na wyświetlaczu kasy pozwalającym na zapoznanie się klienta z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży, a przekazanie paragonu w postaci elektronicznej dla klienta. Zgodnie z regulacjami ustawowymi [Art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)] podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

  1. w postaci papierowej lub
  2. za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Zatem jedną z możliwych form przekazania paragonu fiskalnego jest postać elektroniczna paragonu, pod warunkiem, że nabywca wyrazi na to zgodę. Zgoda nabywcy nie została uregulowana, więc może być wyrażona w dowolnej formie. Przekazanie paragonu w postaci elektronicznej również może przyjąć dowolną formę, istotne aby paragon fiskalny został wydany nabywcy podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności.

źródło: www.mf.gov.pl

Komentarz:

Cenne wyjaśnienia byłyby jeszcze cenniejsze, gdyby jednoznacznie wskazały, że dokonując sprzedaży na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) przy zastosowaniu urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę nie ma obowiązku posiadania kasy rejestrującej. Takie czynności zostały bowiem zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednoznacznie wynika to z poz. 40 załącznika do rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którym: czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania to: Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1) bilonie lub banknotach, lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Czynności takich nie trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej. Stąd wyjaśnienie Ministerstwa Finansów wynikające z ostatniego akapitu odpowiedzi z punktu pierwszego o treści: „Kasy online oraz wirtualne muszą być umieszczone w urządzeniach do automatycznej sprzedaży.”. jest całkowicie nieprawdziwie. To nie pierwszy błąd Ministerstwa Finansów w wyjaśnieniach dostępnych na stronach internetowych. Wpisuje się on w pewną praktykę zmuszania podatników do realizacji obowiązków, które nie wynikają z przepisów prawa. Wyraźnie wynika to z treści komunikatu i odpowiedzi na pytania podatników, gdzie ani razu nie wskazano na przepisy (poz. 40 złącznika rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących) dopuszczające stosowanie zwolnień przy dokonywaniu sprzedaży za pośrednictwem automatów.

Wojciech Zajączkowski


1 W zakresie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).

2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816, ze zm.).

3 Art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.) oraz § 19a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816, ze zm.)