09.02.2018 r.
4 min

Czasowe ułatwienie dla podatników w przekazywaniu JPK

Ekspert KIP

Skopiuj link
09.02.2018r.
4 min

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. poz. 932 oraz z 2017 r. poz. 632).

Ministerstwo Finansów ww. rozporządzeniem wprowadziło możliwość podpisywania JPK, poza kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, łącznie następującymi danymi:

  • identyfikatorem podatkowym NIP albo identyfikatorem podatkowym numerem PESEL;
  • imieniem (pierwszym);
  • nazwiskiem;
  • datą urodzenia;
  • kwotą przychodu wykazaną odpowiednio w:

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT-40A za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi (JPK).

Powyższa możliwość jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Pliki JPK_VAT podatnicy VAT czynni przekazują do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej bez wezwania organu podatkowego, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia następnego miesiąca. Jak wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, pliki te podatnicy przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie jest możliwe przekazywanie tych plików na informatycznych nośnikach danych). Po raz pierwszy obowiązek przesłania tych plików będą mieli wszyscy podatnicy (rozliczający podatek VAT) dopiero za miesiąc styczeń 2018 r. Ostateczny termin ich przesłania za styczeń to 26 luty 2018 r.

Wprowadzana zmiana spowoduje, że już za miesiąc styczeń 2018 r. podatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, w szczególności najmniejsze podmioty, będą mogły przesłać plik JPK_VAT opatrzony jedynie swoimi podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT – bez konieczności zakupu kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani nawet posiadania profilu zaufanego.

W ogłoszonym rozporządzeniu w porównaniu do projektu rozporządzenia (z dnia 19 stycznia 2018 r.), o którym wcześniej informowaliśmy pojawiła się jedna, ale bardzo istotna zmiana.

W świetle dodanego § 3a rozporządzenia podatnicy będący osobami fizycznymi mogą przesyłać JPK przy wykorzystaniu tych danych jedynie do końca 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że już deklaracja za grudzień 2018 r. składana od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie musiała być złożona wyłącznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Jaka jest przyczyna wprowadzenia takiego ułatwienia na okres niecałego roku kalendarzowego i jakie będą dalsze propozycje Ministerstwa Finansów w tym zakresie wiedzą jedynie decydenci. Należy zauważyć, że nawet na stronach Rządowego Centrum Legislacji w uzasadnieniu do ostatniego projektu tego rozporządzenia nie wskazano przyczyny, dla której wprowadzono ograniczony zakres czasowy tego rozwiązania. Jednakże wyraźnie podkreślono, że ułatwienie to ma charakter przejściowy.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 5 lutego 2018 r. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą mają już możliwość przesłania pliku JPK_VAT już za styczeń 2018 r. przy wykorzystaniu ww. danych.

Wojciech Zajączkowski