Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

16.04.2021 r.
4 min

Bilety za przewóz osób z odliczeniem VAT

Ekspert KIP

Skopiuj link
16.04.2021r.
4 min

Nie zawsze dokumentem, z którego wynika podatek naliczony będzie faktura VAT. Może być to dokument celny lub też dokument uznany przez ustawodawcę za fakturę, chociaż, z pozoru, może on nie wyglądać na fakturę. Tak jest w przypadku dokumentów wymienionych przez normodawcę w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013, poz. 1485). Dokumentami uznanymi za fakturę są dokumenty potwierdzające przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Taki dokument, aby stać się fakturą musi zawierać:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),

c) numer, za pomocą którego podatnik (sprzedawca) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

Jak wynika z powyższego dokument taki nie musi zawierać żadnych danych dotyczących nabywcy.

W przypadku przejazdu autostradami płatnymi nie jest ważna przejechana odległość przez nabywcę. Każdy „paragon” dokumentujący przejazd autostradą płatną automatycznie staje się fakturą. Natomiast przy przewozie osób, aby dokument potwierdzający przejazd (bilet) stał się fakturą trasa przejazdu nie może być krótsza niż 50 kilometrów.  

W odniesieniu do biletów za przejazd osób środkami komunikacji Ministerstwo Finansów chce dokonać zmian polegających na umożliwieniu odliczania VAT z każdego biletu za przejazd na dowolną odległość, a nie tylko, jak jest obecnie, na przejazd na odcinku co najmniej 50 kilometrów. Powyższa propozycja wynika z materiałów informacyjnych dotyczących pakietu zmian w ustawie o VAT określanym jako SLIM VAT2. Pakiet zmian miałby wejść w życie od 1 października 2021 r.

Jednak do dokonania zmian w omawianym zakresie nie są konieczne zmiany w ustawie o VAT. Określenie, który bilet i w jakiej części daje prawo do odliczenia VAT zawiera ww. rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. I to jego zmiana spowoduje zmianę w zakresie od odliczenia.

Z kolei w projekcie z dnia 9 marca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wskazano, że od lipca 2021 r. mają wejść nowe regulacje (projektowany § 10 ust. 1 pkt 9 lit. a) dopuszczające zbiorcze ujmowanie w ewidencji VAT (w zakresie podatku należnego) faktur za przejazd autostradą płatną lub faktur dokumentujących przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Również z uzasadnienia do projektu tego rozporządzenia wynika, że Ministerstwo Finansów chce już od lipca 2021 r., a nie dopiero od października 2021 r. wprowadzić zmianę w sposobie ewidencjonowania ww. czynności, jak również od lipca 2021 r. umożliwić podatnikom odliczanie VAT z faktur (paragonów) za przejazd autostradą (jak jest obecnie), lecz również z faktur (biletów) dokumentujących przejazd osób na dowolną odległość.

Powyższa zmiana w rozporządzeniu w sprawie zmiany JPK_VAT musi być skorelowana ze zmianą § 3 pkt 4 rozporządzenia z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Wojciech Zajączkowski