Podatek CIT / Podatki i procedury podatkowe
14.10.2022 r.
3 min

Spółki komandytowe a strategie podatkowe

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek CIT / Podatki i procedury podatkowe
14.10.2022r.
3 min

Do końca 2022 roku zgodnie z  art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych najwięksi podatnicy mają obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za poprzedni rok podatkowy. Obowiązek ten mają:

1. podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2. podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w art. 27b ust. 1 CIT, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Aby ocenić czy dana informacja może nie zostać uwzględniona w sprawozdaniu, należy każdorazowo przeanalizować, czy informacja spełnia kryteria uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa, a spółka komandytowa podjęła działania zmierzające do ochrony danej informacji. Informacje powinny dotyczyć całokształtu nałożonych na podatnika obowiązków podatkowych, a nie tylko tych wynikających z ustawy o CIT.

Dane publikowane w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej służyć mogą organom Krajowej Administracji Podatkowej w pozyskiwaniu wstępnych informacji o działaniach tych podatników oraz o możliwych powodach występujących różnic w ich rozliczeniach podatkowych.

Spółki komandytowe w 2021 roku mogły wybrać od kiedy staną się podatnikami CIT- czy od 1 stycznia 2021 czy od 1 maja 2021. A więc przy ocenie czy na spółce komandytowej ciąży obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. uwzględnić należało wartość przychodu uzyskanego w okresie od:

  1. 1 stycznia do 31.12.2021 r. lub
  2. 1 maja do 31.12.2021 r.

Oznacza to, że spółki komandytowe, których rok podatkowy rozpoczął się od 1 maja mogą uniknąć publikowania strategii podatkowych za 2021 rok na swoich stronach internetowych, gdyż w okresie 8 miesięcy mogły nie osiągnąć przychodów przekraczających 50 mln Euro. Limit 50 mln EUR odnosi się do przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynikających z zeznania podatkowego złożonego za rok podatkowy, w którym osiągnięto taki przychód. Spółki komandytowe, które stały się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 roku muszą brać po uwagę okres 12 miesięcy do weryfikacji osiągniętych przychodów. (podobne stanowisko prezentuje Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 26 stycznia 2022 roku, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.602.2021.1.MF).

Informacja o strategii podatkowej nie jest wprost przesyłana do organów podatkowych. Przepisy nakładają obowiązek zawiadomienia – w formie elektronicznej – właściwego naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej podatnika, na której opublikował on informację (art. 27c ust. 7).
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy