Podatek PIT
09.02.2024 r.
4 min

Skutki podatkowe otrzymania środków z Urzędu Pracy

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek PIT
09.02.2024r.
4 min

Formy wsparcia oferowane przez urzędy pracy dla osób chcących założyć działalność gospodarczą są różne i otrzymując je należy zweryfikować, czy będą opodatkowane. Co do zasady, otrzymane dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT: wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione na zakup wyposażenia z takiej dotacji, które nie są zaliczone do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych, mające związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazuje na to m.in. interpretacja indywidualna z dnia 28 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.211.2023.1.MBN. Wydatki dokonane na zakup wyposażenia w cenie jednostkowej do kwoty 10 000 zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie przyjęcia do użytkowania. Nie można zaliczyć amortyzacji środka trwałego, spełniającego warunki zaliczenia do środków trwałych, ponieważ przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa za koszty uzyskania przychodów amortyzacji od nabytych środków trwałych z dofinansowania. Wydatki na zakup wyposażenia można ująć jako koszty uzyskania przychodów w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie nr 13, a koszty amortyzacji środka trwałego nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu ująć informacyjnie w kolumnie nr 17 (pismo z dnia 13 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.510.2023.2.MJ).

Jeżeli dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT nie należy jej brać pod uwagę przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Co istotne, przepis art. 23 ust. 1 ustawy o PIT., zawierający katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów nie wyłącza z kosztów podatkowych wydatków na zakup towarów dokonanych z otrzymanych z Urzędu Pracy jednorazowych środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej. Wartości towarów zakupionych z otrzymanych z PUP jednorazowych środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej nie można wyłączyć z remanentu końcowego, co oznacza, że wartość tę należy uwzględnić przy obliczeniu dochodu w zeznaniu rocznym.

Natomiast w zakresie podatku VAT należy przeanalizować wpływ otrzymanej dotacji na rozliczenie podatku. Przykładowo, kwoty refundacji otrzymane z PUP z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne pracowników jak również kwoty otrzymane na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników nie mają wpływu na cenę towarów lub świadczonych usług, gdyż są to kwoty, które refundują część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz ich szkolenie. Nie istnieje możliwość bezpośredniego powiązania otrzymanych refundacji z ceną konkretnych dostaw towarów lub świadczenia konkretnych usług.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora KiS z 23 października 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.494.2023.2.KP potwierdzono, że refundacji nie można również rozpatrywać w kategorii dotacji czy innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy VAT. Otrzymana w danym roku podatkowym refundacja nie powinna być wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług , w konsekwencji nie wliczana do limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 VATU (limit 200.000 zł).