Podatki i procedury podatkowe
14.12.2023 r.
4 min

Rozliczenie straty podatkowej przy wydłużonym roku podatkowym

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatki i procedury podatkowe
14.12.2023r.
4 min

Koniec roku to czas weryfikacji transakcji, ale również obowiązków sprawozdawczych. Część spółek w trakcie 2023 roku zmieniło rok podatkowy. W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca nowo przyjętego roku podatkowego. Okres ten jest nazywany „rokiem przejściowym” i nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Aby doszło do zmiany roku podatkowego, zmiana ta musi być skuteczna. W tym celu podatnik, który zamierza dokonać zmiany roku podatkowego, powinien taką zmianę zamieścić w akcie prawnym regulującym jego zasady ustrojowe przed zakończeniem poprzedniego roku podatkowego. Ponadto na dzień poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego (w zeznaniu CIT-8) odpowiedni wpis o tym fakcie powinien już się znajdować w KRS. Stanowisko takie zaprezentował m.in. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 maja 2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.155.2023.1.END.

Okres trwania roku podatkowego może mieć wpływ na długość okresu rozliczania straty podatkowej z lat ubiegłych. Jeśli rok podatkowy zostanie wydłużony, to wówczas można rozliczyć stratę podatkową z roku podatkowego, który uległby przedawnieniu przy pozostawieniu roku podatkowego równemu kalendarzowemu. Dotyczy to spółek rozliczających podatek od dochodu, nie ma to znaczenia dla spółek stosujących estoński CIT.

Przykładowo, można wskazać spółkę, która ma rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym i w ostatnich latach spółka generowała straty podatkowe. Największe inwestycje poczyniła w roku 2018, co skutkowało stratą ponad 2,5 miliona złotych. Ponieważ w latach 2019-2020 spółka wygenerowała straty podatkowe, to rok rozpoczynający się w 2023 jest ostatnim okresem, w którym może być rozliczona strata podatkowa z 2018 r. Jeśli Spółka spodziewa się wysokich dochodów dopiero w roku 2024, które przyniosą jej poczynione w poprzednich latach inwestycje, to korzystnym dla spółki rozwiązaniem jest zmiana roku podatkowego na okres od 1 października do 30 września. Spowoduje to, że pierwszy rok podatkowy po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2024 r.

Podatnicy mogą rozliczać straty z lat ubiegłych już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy – w ramach ustawowych limitów – jeśli wysokość uzyskanego dochodu na to pozwala. Podatnik nie musi więc czekać z rozliczeniem straty podatkowej do momentu sporządzenia zeznania podatkowego (stanowisko zawarte m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 28 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB1-3. 4010.97.2021.1.AN). Natomiast, w przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być odliczona w kolejnych latach podatkowych do czasu przedawnienia. Stanowisko zaprezentowane jest w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 października 2020 r., sygn. 0111-KDWB.4010.26.2020.1.APA.