WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Podatek PIT / Podatki
20.11.2023 r.
4 min

Rozliczenie kosztów nauki języków obcych dla członków zarządu

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek PIT / Podatki
20.11.2023r.
4 min

Sfinansowanie nauki języków obcych dla pracowników przedsiębiorcy to popularna forma wydatkowania środków na podnoszenie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z klientami. Najczęściej nie rodzi to przychodu dla pracownika, a jest kosztem podatkowym dla pracodawcy. Natomiast, w przypadku członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji, którzy nie są pracownikami etatowymi, finansowanie tych wydatków nie jest już tak oczywiste podatkowo.

Co do zasady ponoszone przez spółkę koszty nauki języka angielskiego lub innych języków obcych powinny zostać zakwalifikowane jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Udział członków zarządu w zajęciach nauki języka angielskiego lub innego języka obcego nastawiony jest na poszerzenie ich indywidualnej wiedzy i umiejętności. Członkowie zarządu otrzymują w ten sposób konkretne przysporzenie majątkowe, gdyby nie pokrycie ww. wydatku przez spółkę – osoby te musiałyby ponieść taki koszt z własnych środków.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przypadek, gdy zarządzający został zobowiązany (np. w ramach zawartej umowy) do obowiązkowego uczestnictwa w konkretnych kursach językowych. W takiej sytuacji nie można mówić o powstaniu przychodu po stronie członka zarządu jako podatnika, gdy uczestnictwo w danych kursie jest jednym z warunków wykonywania umowy, a odmowa wykonania tego obowiązku mogłaby skutkować np. rozwiązaniem umowy. Natomiast gdy członek zarządu nie jest zobowiązany do obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka obcego, to należy zbadać, kto przede wszystkim będzie korzystał z efektów udziału w kursie, w czyim interesie są ponoszone wydatki na nieodpłatne świadczenia. Również należy przeanalizować czy celem kursu jest poznanie/poszerzenie słownictwa związanego ze specyfiką branży, czy kurs jest związany z branżowymi potrzebami językowymi, które wynikają z pełnionej przez członka zarządu funkcji.

Zdarza się, że zapewnienie członkom zarządu kursu języka angielskiego (lub innego) ma zrealizować wyłącznie interesy spółki i wynika z potrzeb spółki w tym zakresie. Zajęcia, szkolenia, kursy są determinowane specyfiką branży. Umowa o zarządzanie powinna wówczas zobowiązywać członka zarządu do tego, aby należycie wykonywał on swoje obowiązki, w tym do udziału w konferencjach międzynarodowych, seminariach lub spotkaniach o charakterze biznesowym związanych z przedmiotem działalności spółki. Wówczas sfinansowanie przez spółkę kosztów nauki języka angielskiego lub kosztów innych języków obcych dla członków zarządu nie stanowi dla tych osób przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie stanowi przychodu określonego w art. 13 pkt 7 tej ustawy. Na spółce nie ciążą obowiązki pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu (stanowisko zaprezentowane przez Dyrektora KIS w interpretacji z 17 października 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.564.2023.3.JK2).

W odmiennej sytuacji, gdy udział członków zarządu w zajęciach nauki języka obcego nastawiony jest w dominującym zakresie na poszerzenie ich indywidualnej wiedzy i umiejętności, to w rozumieniu podatkowym kursy językowe stanowią przychód i będzie on podstawą wymiaru składki zdrowotnej. Otrzymywane przez osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania „wynagrodzenie” nie należy jednak zawężać do konkretnych przepisów ustaw podatkowych, tylko należy odczytać w sposób szeroki, tj. jako wszelką formę przychodu przewidzianą przez przepisy prawa podatkowego (interpretacja indywidualna ZUS oddział w Gdańsku z 21 kwietnia 2022 r., sygn. DI/100000/43/118/2022). Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania (z wliczonymi świadczeniami pozapłacowymi).