Podatek PIT / Podatki
14.10.2022 r.
3 min

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez osoby na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek PIT / Podatki
14.10.2022r.
3 min

Jednak przyznawanie świadczeń pozapłacowych pracownikom przebywającym na urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych lub bezpłatnych, generuje po ich stornie przysporzenie majątkowe, od którego zakład pracy ma w obowiązku naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy ich wyliczaniu należy zastosować koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT. Z tym, że koszty te można uwzględniać jedynie do wysokości osiągniętego przychodu. A zatem, przykładowo, jeśli pracownikowi korzystającemu cały miesiąc z urlopu macierzyńskiego przyznano kurs językowy o wartości 140 zł, to zakład pracy w sporządzanej informacji PIT-11 uwzględni przychody w wysokości 140 zł, koszty uzyskania przychodu w wysokości 140 zł, a w części dotyczącej dochodu oraz zaliczki wskaże zero złotych. (m.in. stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 października 2018 r. nr 0112-KDIL3-1.4011.359.2018.1.AG).

Natomiast, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 września 2017 r., sygn. 0113-KDIPT3.4011.192.2017.2.AJ, stwierdził, że pracodawca nie jest zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy należnych od świadczeń pozapłacowych (finansowanych np. ze środków obrotowych lub ZFŚS) w sytuacji, gdy nie ma takiej możliwości. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia przykładowo wtedy, gdy w miesiącu przyznania podlegającego opodatkowaniu świadczenia pozapłacowego zatrudniona osoba, która to świadczenie otrzymała, nie uzyskała żadnego dochodu w formie pieniężnej (np. przebywa na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym) lub też dochód ten został wypłacony jej przed przyznaniem świadczenia pozapłacowego. Wówczas płatnik zobowiązany jest wykazać w rocznej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) jedynie wartość świadczenia pozapłacowego, a pracownik jest obowiązany uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Co ze składkami społecznymi? W interpretacji indywidualnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r., WPI/200000/43/1405/2016 stwierdził, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych ustalane są od podstaw wynikających z art. 18 ust. 5b i ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, za wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy, np. zaległe wynagrodzenie, premie, nagrody roczne, wypłacanych w okresie urlopu wychowawczego. W takim przypadku wymienione przychody stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy, gdyż są one należne za okres wykonywania pracy. A więc jeśli pracownik w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego uzyskuje świadczenia rzeczowe m.in. takie jak sfinansowanie przez pracodawcę kosztu egzaminu czy kursu językowego, których celem jest uzyskanie uprawnień lub kwalifikacji wykorzystywanych w pracy, ma niewątpliwie związek z okresem świadczenia pracy, dlatego świadczenie to powinno być oskładkowane.
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy