Podatek PIT
16.02.2024 r.
4 min

Nadpłata wynagrodzenia lub zasiłku i jego zwrot w rozliczeniu podatku PIT

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek PIT
16.02.2024r.
4 min

Termin na złożenie rocznych formularzy PIT za 2023 rok do urzędu skarbowego przez płatnika już upłynął a teraz do końca lutego pozostało przekazanie formularzy PIT-11 podatnikom. Możliwe są sytuacje stwierdzenia przez urzędy skarbowe przy ich weryfikacji błędów w wypełnianych rocznych formularzach i konieczność ich korekty, w zależności od przyczyny nieprawidłowości. Przykładowo może to być błąd w kwotach wpisanego podatku w stosunku do dokonanych wpłat do urzędu czy stwierdzona przez płatnika nadpłata wynagrodzenia czy innych świadczeń typu zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy ekwiwalentu za urlop.

Ministerstwo Finansów na swoim portalu eureka.mf.gov.pl wskazało, iż przepisy ustawy PIT, nie regulują zasad zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W zakresie nienależnie pobranych składek społecznych zasady ich zwrotu określają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 41b, jak i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT normują zasady uwzględniania zwróconych świadczeń w rozliczeniu podatkowym. W zależności od konkretnego stanu faktycznego zastosowanie ma art. 41b ustawy PIT, dotyczący sytuacji rozliczenia zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń za pośrednictwem płatnika albo art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, normujący rozliczenie zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń przez podatnika. Jeśli płatnik nie odliczy dokonanego przez podatnika zwrotu od bieżących dochodów podatnika (na skutek upływu roku podatkowego bądź osiągania przez niego niewielkich dochodów lub ustania źródła przychodu), to odliczenia w zeznaniu podatkowym (składanym za rok podatkowy, w którym podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranego świadczenia) dokonuje sam podatnik. Natomiast, organy podatkowe już wcześniej wskazywały (np. pismo z dnia 4 sierpnia 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0113-KDWPT.4011.57.2020.1.ASZ) podobne stanowisko co Ministerstwo Finansów.

Zasadą jest, że zarówno art. 41b jak i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT dotyczy sytuacji, w której zwracane przez podatnika nienależnie pobrane świadczenia uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, dlatego też zwrot ten dokonywany powinien być łącznie z pobranymi przez płatnika zaliczkami na podatek dochodowy. Pracodawca ma prawo potrącić z wynagrodzenia pracownika nadpłaconą kwotę pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody pracownika na potrącenie. W przypadku, gdy pracownik nie zgodzi się na potrącenie, pracodawcy pozostanie dochodzenie należności na drodze powództwa cywilnego. Natomiast, zasady zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia, w przypadku umowy zlecenia, zależą od uzgodnienia zleceniodawcy ze zleceniobiorcą.

W sytuacji, gdy np. bezpodstawnie wypłacony zasiłek opiekuńczy ostatecznie nie został rozliczony w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, a co za tym idzie w istocie został sfinansowany ze środków pracodawcy i jego wypłata pozostawała w związku z łączącym pracodawcę i pracownika stosunkiem pracy, należy go traktować jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych.

Jeśli zaś nadpłata wynagrodzenia wynika z błędnego rozliczenia umowy jako zlecenie zamiast umowy o pracę to korekta deklaracji PIT-4R i PIT-11 powinna dotyczyć przeniesienia kwot wynagrodzenia z pozycji dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia do pozycji dotyczącej wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz zmianę wysokości kosztów uzyskania przychodu na koszty z tytułu umowy o pracę.