Podatek CIT
26.01.2024 r.
4 min

Kwalifikowanie nadwyżki wynagrodzenia wspólnika do ukrytych zysków

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek CIT
26.01.2024r.
4 min

Proces zamknięcia roku u estońskiego podatnika wymaga często zapłaty i wykazania podatku od ukrytych zysków w zeznaniu CIT-8E. W ramach ukrytych zysków konieczna jest m.in. analiza wynagrodzenia władz spółek, będących równocześnie udziałowcami/akcjonariuszami. Możliwa jest wypłata dowolnej kwoty na rzecz członka zarządu, jednak w sytuacji, gdy jest on jednocześnie udziałowcem, wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki, nadwyżka ponad wskazaną w ustawie o CIT wartość podlegać będzie odrębnemu opodatkowaniu podatkiem CIT estońskim. Wynagrodzenie wspólnika obejmuje również jego składki jako pracownika spółki na ubezpieczenia, które z tego wynagrodzenia są przez spółkę jako pracodawcę pobierane i przekazywane ZUS.

Przy czym w art. 28m ust. 4 pkt 1 ustawy CIT ustawodawca zastrzegł, że do ukrytych zysków nie zalicza się wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego w

sektorze przedsiębiorstw. Średnie miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej. Podatnik jest wówczas zobowiązany do zapłaty estońskiego CIT od ww. dochodu do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty tego wynagrodzenia. Oprócz tego w zeznaniu rocznym CIT-8E wykazuje kwoty pobranego podatku z nadwyżek wynagrodzeń za poszczególne miesiące.

Spośród przychodów wskazanych przez prawodawcę nie zostały wymienione te uzyskiwane przez osobę fizyczną pełniącą przykładowo funkcję prokurenta na podstawie powołania. To oznacza, że w odniesieniu do wypłat dokonywanych na rzecz udziałowca tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta na podstawie powołania nie stosuje się zasady pięciokrotności wynagrodzenia. A więc, wynagrodzenie wypłacane przez spółkę stosującą estoński CIT na rzecz udziałowca pełniącego funkcję prokurenta na podstawie powołania może być uznane za ukryte zyski w całości.

Jeśli jednak wynagrodzenie na rzecz podmiotu powiązanego zostanie ustalone na poziomie rynkowym, a charakter dokonywanych czynności przez prokurenta związany jest z przedmiotem działalności gospodarczej spółki to wypłata wynagrodzenia nie będzie stanowiła ukrytego zysku ( stanowisko zaprezentowane m.in. przez Dyrektora KIS w interpretacji z 16 listopada 2023 r., sygn.. 0111-KDIB1-2.4010.475.2023.2.MC). Istotne jest czy do udzielenia prokury podmiotu powiązanemu doszłoby niezależnie od istniejących powiązań między tym podmiotem a spółką (np. ze względu na jego osobiste kompetencje w branży, w której działa spółka), a udzielenie prokury wynikało z faktycznych potrzeb biznesowych spółki.

Dyrektora KIS w interpretacji z 14 marca 2023 r., sygn.. 0111-KDIB2-1.4010.775.2022.2.AR potwierdził, iż dla ustalenia limitu nie bierze się wynagrodzeń za miesiąc, za który wypłata miałaby stanowić dochód spółki, ale za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej. Można więc stwierdzić, że pięciokrotność ustalana jest w oparciu o cały fundusz płac za poprzedzający miesiąc. Natomiast, pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia nie powoduje w spółce na estońskim CIT powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków.