Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

22.05.2022 r.
3 min

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z udzielonym skontem

Ekspert KIP

Skopiuj link
22.05.2022r.
3 min

Co do zasady ogólnej, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Podatnik nabywa prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu zapłaty należności za nabyty towar z uwzględnieniem skonta, z chwilą spełnienia warunków do jego zastosowania określonych przez sprzedawcę w fakturze lub w umowie, a więc jeżeli nastąpiła zapłata w określonym terminie.

Podstawa opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje tylko kwotę ostatecznie należną sprzedawcy (tzn. jaką nabywający jest obowiązany zapłacić) po uwzględnieniu określonych okoliczności, w tym przypadku skonta. Kwestię wystawienia dokumentu korygującego z tytułu przyznanego skonta przez kontrahenta unijnego regulują przepisy danego państwa członkowskiego. Nawet jeśli podatnik nie otrzyma od dostawcy unijnego dokumentu korygującego, nabywa prawo do zmniejszenia obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu zapłaty należności za fakturę z uwzględnieniem skonta z chwilą spełnienia warunków do jego zastosowania określonych przez sprzedawcę w fakturze lub umowie, a więc jeżeli nastąpiła zapłata w określonym terminie.

Podatnik dokonujący WNT na terytorium kraju musi z tego tytułu rozliczyć podatek VAT w Polsce. Wobec powyższego, ma on obowiązek dokonania samoobliczenia podatku należnego z tego tytułu i wykazania go w deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Na gruncie przepisów ustawy o VAT w zakresie uwzględnienia obniżenia podstawy opodatkowaniu z tytułu udzielonego skonta w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, powyższej korekty podatnik polski powinien dokonać za okres, w którym zaistniała przyczyna jej obniżenia, tj. nastąpiły warunki do zastosowania skonta, czyli w sytuacji, kiedy nastąpiła faktyczna zapłata za fakturę na rzecz dostawcy unijnego w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie w przypadku, gdy po rozliczeniu WNT spełniono warunki do skonta, ale nie otrzymano faktury korygującej dotyczącej skonta, należy w pliku JPK_VAT wykazać to skonto na podstawie faktury pierwotnej, z której te warunki wynikają. Zapis dotyczący skonta nie podlega oznaczeniu „WEW”. W przypadku braku korekty faktur od dostawcy unijnego, podatnik w swoim pliku JPK_V7M rozliczenie podatku należnego z tytułu otrzymanego skonta prezentuje w oparciu o otrzymaną fakturę pierwotną od tego dostawcy dotyczącą WNT, które nie podlega oznaczeniu „WEW”.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy