Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

05.11.2021 r.
3 min

Konkursy - obowiązki podatnika jako płatnika

Ekspert KIP

Skopiuj link
05.11.2021r.
3 min

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT pozwala zatem wyodrębnić dwie grupy konkursów, do których może mieć zastosowanie omawiane zwolnienie.

Pierwsza grupa konkursów to konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja). Zatem, aby przedmiotowe zwolnienie miało zastosowanie, spełnione muszą zostać łącznie trzy warunki:

  1. organizatorem konkursu musi być środek masowego przekazu,
  2. podmiotem emitującym (ogłaszającym) konkurs musi być środek masowego przekazu,
  3. jednorazowa wartość wygranej nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł.

Wątpliwości powiększa fakt, że ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu” określają to pojęcie w różnych aspektach. Wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, więc z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy, social media), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych.

Aby skorzystać ze zwolnienia, w przedsięwzięciu, które organizuje podatnik muszą wystąpić elementy niezbędne do uznania go za konkurs. Uczestnicy konkursu powinni pomiędzy sobą rywalizować, a konkurs ma prowadzić do wyłonienia zwycięzców, na podstawie określonych kryteriów w regulaminie konkursu, natomiast podatnik będzie ponosił ciężar ekonomiczny przyznawanych nagród. Wówczas płatnik, zwolniony będzie z obowiązku naliczenia, pobrania i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości przyznanych nagród do wysokości wskazanej w ustawie.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy